Ochrona danych osobowych
Polityka prywatności
Informacje o polityce prywatności Robert Bosch Sp. z o.o.
Grupa Bosch (Bosch) dziękuje za odwiedzenie naszych stron internetowych oraz zainteresowanie naszą firmą i produktami.
Robert Bosch sp. z o.o. szanuje Państwa prywatnośćOchrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych są dla nas ważne i uwzględniamy to w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas przeglądania przez Państwa naszych ofert online przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi.
Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.
Podmiot OdpowiedzialnyPodmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest Robert Bosch sp. z o.o.; wyjątki są objaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.
Nasze dane kontaktowe:Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Polska

Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmyRafał Rudziński, Piotr Pyzio
Numer telefonu +48 22 715 40 00
Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowychPaństwa dane osobowe są przechowywane wyłącznie wtedy, gdy zostały podane dobrowolnie w określonym celu, np. przy rejestracji , w badaniach czy przy ocenie wykonania kontraktu.
Ponadto, podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach internetowych pobierane są następujące informacje: adres IP, adres strony z której zostaliście Państwo przekierowani na strony naszego serwisu, stron internetowych wywołanych z naszego serwisu, pobieranych plików, odtwarzanych plików video i audio, poszczególnych linków wybieranych przez Państwa, wyszukiwanych słów lub fraz (przeszukiwanie strony), czasu trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarki itd. Jeśli do odwiedzin na stronie zachęciła Państwa reklama internetowa w postaci baneru, filmu reklamowego, reklamy w wyszukiwarce itp. odnotowujemy informację o banerze, reklamie Adword itp., które skłoniły Państwa do odwiedzenia serwisów internetowych firmy Bosch.
Wiedza uzyskana w ten sposób pozwala nam na dalszą optymalizację naszych stron internetowych i jeszcze lepsze ich dostosowanie do potrzeb odwiedzających.
Przetwarzane kategorie danychPrzetwarzane są następujące kategorie danych:
 • imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania,
 • adres IP historia użytkownika

ZasadyDane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej, czyli np. imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowy, dane księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem identyfikacji osoby.
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (wraz z adresami IP) tylko wtedy, gdy istnieje do tego ustawowa podstawa prawna lub udzielili nam Państwo zgody odnośnie do tego, np. w ramach rejestracji.
Cele przetwarzania i podstawy prawneMy i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
 • Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa
  (podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert)
 • Zachowanie i obrona naszych praw
  (podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw)
 • Udostępnienie tej oferty online
  (podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim, dopóki odbywa się to zgodnie z wytycznymi przepisów o ochronie danych i o konkurencji).
 • Autoreklama i reklama obca oraz badanie rynku i pomiar zasięgu w dopuszczalnym ustawowo zakresie bądź w oparciu o udzielenie zgody
  (podstawa prawna: zgoda / uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim, dopóki odbywa się to zgodnie z wytycznymi przepisów o ochronie danych i o konkurencji).
 • W odpowiedzi na zapytania użytkowników w ramach formularza kontaktowego
  (podstawa prawna: uzasadniony interes ze strony administratora)
 • Przesyłanie treści marketingowych w celu przedstawienia ofert i warunków handlowych
  (podstawy prawne: Państwa zgoda na przesyłanie wiadomości elektronicznych na wskazany adres e-mail i/lub powiadomień telefonicznych (SMS/MMS), lub realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług).
 • Zapewnienia prawidłowego przebiegu rozmów prowadzonych z klientami za pośrednictwem systemu infolinii, utrwalanych w formie nagrania
  (podstawa prawna: wyrażona przez Państwa dobrowolna zgoda na nagrywanie rozmowy).

Pliki dziennikaPrzy wszelkim korzystaniu z Internetu określone informację są automatyczne przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową i gromadzone przez nas w tzw. plikach dziennika.
Pliki dziennika są zapisywane przez nas na krótki czas w celu ustalenia zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (np. dla wyjaśnienia prób ataków), a następnie usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą w indywidualnym przypadku zostać przekazane organom śledczym. Pliki dziennika są (bez adresu bądź bez pełnego adresu IP) wykorzystywane również do celów analizy; odnośnie do tego patrz punkt Analiza internetowa.
W plikach dziennika są zapisywane w szczególności następujące informacje:
 • adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego odbywa się dostęp do oferty online;
 • adres strony internetowej, z której wyświetlona została oferta online (tzw. URL pochodzenia lub referera);
 • nazwa dostawcy usług, poprzez którego odbywa się dostęp do oferty online; nazwa pobranych plików bądź informacji;
 • data i godzina oraz czas trwania pobierania;
 • ilość przesłanych danych;
 • system operacyjny i informacje dotyczące używanej przeglądarki internetowej, łącznie z zainstalowanymi wtyczkami (np. do Flash Playera);
 • kod statusu http (np. "zapytanie powiodło się" lub "nie znaleziono żądanego pliku").

DzieciTa oferta nie jest skierowana do dzieci poniżej 16 roku życia.
Przekazywanie danych Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to wymagane do wykonania umowy, mamy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych znajdują się w punkcie Cele przetwarzania i podstawy prawne. Stroną trzecią mogą być również inne firmy Grupy Bosch. Jeżeli dane są przekazywane stronie trzeciej na podstawie uzasadnionego interesu, jest to wyjaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.
Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom odpowiedzialnym, o ile bylibyśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych lub wykonalnego nakazu urzędowego bądź sądowego.
Dostawcy usług (ogólnie) Zlecamy zewnętrznym dostawcom usług takie zadania jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, realizacja płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii. Starannie wybraliśmy tych dostawców i regularnie ich monitorujemy, w szczególności to, czy obchodzą się odpowiednio z zapisanymi u nich danymi i czy są one zabezpieczone. Wszyscy dostawcy usług zostają zobowiązani przez nas do zachowania poufności i do przestrzegania wytycznych ustawowych. Dostawcami usług mogą być również inne firmy Grupy Bosch.
Przekazywanie odbiorcom spoza EOGMożemy przekazać dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza EOG w tzw. państwach trzecich. W tym przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla odnośnego kraju lub uzgodnienia z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej) lub dostępna była Państwa zgoda na przekazywanie danych.
Można u nas uzyskać rozeznanie co do odbiorców w krajach trzecich i otrzymać kopię konkretnie uzgodnionych regulacji dotyczących zapewniania odpowiedniego poziomu ochrony danych. Proszę wykorzystać do tego dane zawarte w punkcie Kontakt.
Okres zapisania; terminy przechowywaniaPaństwa dane zachowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia naszej oferty online i związanych z nią usług bądź jak mamy uzasadniony interes w dalszym zachowaniu danych (np. również po wykonaniu umowy możemy wciąż mieć uzasadniony interes w marketingu pocztowym). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym i handlowym terminów przechowywania jesteśmy zobowiązani trzymać przez pewien okres takie dokumenty jak np. umowy i faktury).
Wykorzystanie plików cookie
Informacje ogólneW trakcie korzystania z naszej oferty mogą być używane pliki cookies i inne mechanizmy śledzenia.
Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas przeglądania oferty online.
Śledzenie jest możliwe przy użyciu różnych technologii. W szczególności przetwarzamy informacje za pomocą technologii pikseli i / lub podczas analizy plików dziennika.
Kategorie CookiesRozróżniamy pliki cookie, które są obowiązkowo wymagane dla funkcji technicznych usługi online oraz takie pliki cookie i mechanizmy śledzenia, które nie są obowiązkowo wymagane dla technicznej funkcji usługi online.
Zasadniczo można korzystać z usługi online bez plików cookie, które służą innym celom niż techniczne.
Technicznie wymagane CookiesPrzez technicznie wymagane pliki cookie rozumiemy pliki cookie, bez których nie można zapewnić technicznego świadczenia usługi online. Obejmują one np. pliki cookie przechowujące dane w celu zapewnienia płynnej reprodukcji materiału wideo lub audio.
Takie pliki cookie zostaną usunięte po opuszczeniu witryny.
Pliki cookie i mechanizmy śledzące, które technicznie nie są wymaganeUżywamy tylko takich plików cookie i mechanizmów śledzenia, na które uprzednio wyraziłeś zgodę. Rozróżniamy dwie podkategorie w odniesieniu do tych plików cookie i mechanizmów śledzenia:
Funkcjonalne pliki cookieTe pliki cookie ułatwiają działanie, a tym samym umożliwiają wygodniejsze przeglądanie naszej usługi online; na przykład twoje ustawienia językowe mogą być zawarte w tych cookies.
Marketingowe pliki cookie i mechanizmy śledzenia
OgólnieKorzystając z marketingowych plików cookie i mechanizmów śledzenia, my i nasi partnerzy jesteśmy w stanie pokazać Ci oferty na podstawie Twoich zainteresowań, wynikające z analizy Twojego zachowania:
- Statystyka:Za pomocą narzędzi statystycznych mierzymy np. liczba wyświetleń strony.
- Śledzenie konwersji:Nasi partnerzy śledzący konwersję umieszczają plik cookie na Twoim komputerze ("plik cookie konwersji"), jeśli uzyskasz dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy danego partnera. Zwykle te pliki cookie nie są już ważne po 30 dniach. Jeśli odwiedzasz niektóre strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i odpowiedni partner konwersji możemy rozpoznać, że dany użytkownik kliknął reklamę, a tym samym został przekierowany na naszą stronę. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie służącego do konwersji służą do kompilowania statystyk konwersji i rejestrowania całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli daną reklamę i zostali przekierowani do witryny z tagiem śledzenia konwersji.
- Wtyczki społecznościoweNiektóre strony naszego serwisu internetowego zawierają treści i usługi innych dostawców (np. Facebook, Twitter), które mogą również wykorzystywać pliki cookie i aktywne moduły. Więcej informacji na temat wtyczek społecznościowych można znaleźć w sekcji na temat wtyczek społecznościowych
- RetargetowanieNarzędzia te tworzą profile użytkowników za pomocą reklamowych plików cookie lub plików cookie innych firm, tzw. "Web beacons" (niewidoczna grafika określana również jako piksele lub piksele śledzące) lub za pomocą porównywalnych technologii. Są one używane do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach i kontrolowania częstotliwości, z jaką użytkownik patrzy na określone reklamy. Odpowiedni dostawca jest Administatorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w związku z narzędziem. Dostawcy narzędzi mogą ujawniać informacje także stronom trzecim w wyżej wymienionych celach. Proszę zanotować uwagi dotyczące ochrony danych odpowiedniego dostawcy w tym kontekście.
Należy pamiętać, że korzystanie z narzędzi może obejmować transfer danych do odbiorców spoza EOG, gdzie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z GDPR (np. USA). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z poniższym opisem poszczególnych narzędzi marketingowych.
Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzeniaMożesz zarządzać ustawieniami plików cookie i mechanizmy śledzenia w zakładce i/lub ustawienia prywatności.
Uwaga: Ustawienia, które wprowadziłeś, odnoszą się do tylko do przeglądarki używanej w każdym przypadku
Dezaktywacja wszystkich plików cookieJeśli chcesz dezaktywować wszystkie pliki cookie, wyłącz pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że może to wpłynąć na funkcjonalność strony.
Zarządzanie Twoimi ustawieniami w odniesieniu do plików cookie i mechanizmów śledzenia nie jest wymagane technicznieOdwiedzając nasze strony internetowe, użytkownik zostanie poproszony w warstwie cookie, czy zgadzasz się na użycie przez nas odpowiednio plików cookie, marketingowych plików cookie lub mechanizmów śledzenia.
W naszych ustawieniach prywatności możesz wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość lub wyrazić zgodę w późniejszym terminie.
Sieć dostarczania treści w Microsoft AzureW celu optymalizacji czasu ładowania tej strony internetowej korzystamy z usług tzw. „sieci dostarczania treści” (Content Delivery Network, CDN), oferowanych przez publiczną chmurę firmy Microsoft, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 Stany Zjednoczone.
Korzystanie z usług sieci CDN stanowi dominujący uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W ramach tego przetwarzania dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Transmisja opiera się na Europejskich Standardowych Klauzulach Umownych, w których Microsoft gwarantuje zgodność z europejskim prawem w zakresie ochrony danych osobowych w odniesieniu do świadczonych przez siebie usług.
Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Microsoft można znaleźć tutaj: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.
WebChatW ramach tej strony internetowej, dajemy Ci możliwość skontaktowania się z Bosch za pomocą czatu. Podczas korzystania z usługi możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych. Dane osobowe oraz dane chatu są przechowywane w celach jakościowych i usługowych. Zostaną one automatycznie usunięte po 6 miesiącach.
Google Analytics
 • Nazwa: Google Analytics
  Dostawca: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Funkcja: Analiza zachowań użytkowników (wyszukiwanie stron, liczba odwiedzających i wizyt, pobieranie plików), tworzenie pseudonimowych profili użytkowników na podstawie informacji o zalogowanych użytkownikach Google (cross-device tracking), wzbogacanie pseudonimizowanych danych użytkowników o informacje specyficzne dla grupy docelowej dostarczane przez Google, retargetowanie, testowanie użyteczności UX, śledzenie konwersji i retargetowanie w połączeniu z Google Ads.
 • Nazwa: Google Tag Manager
  Dostawca: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Funkcja: Administracja tagami stron internetowych poprzez interfejs użytkownika, integracja kodów programów na naszych stronach internetowych
 • Nazwa: Google Ads
  Dostawca: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Funkcja: Umieszczanie reklam, remarketing, śledzenie konwersji Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej: https://adssettings.google.com/authenticated
 • Nazwa: New Relic Browser
  Dostawca: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, USA
  Funkcja: W celu śledzenia doświadczeń użytkowników oraz rozwiązywania problemów lub reklamacji klientów wymagane jest przekazanie danych osobowych do powyższego administratora.
Wtyczki społecznościoweW naszej ofercie online używamy wtyczek społecznościowych różnych serwisów;są one opisane pojedynczo w niniejszym punkcie.
Podczas używania wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odnośnego serwisu społecznościowego. Odnośny dostawca otrzymuje przez to informację, że Państwa przeglądarka internetowa wyświetliła odpowiednią stronę naszej oferty online, nawet jeśli nie posiadacie konta użytkownika u tego dostawcy lub akurat nie jesteście tam zalogowani. Pliki dziennika (wraz z adresem IP) są przy tym przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową bezpośrednio do serwera odnośnego dostawcy i tam ewentualnie zapisywane. Lokalizacja dostawcy bądź jego serwera może znajdować się poza UE bądź EOG (np. w USA).
Wtyczki stanowią niezależne rozszerzenia dostawców serwisów społecznościowych. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu wtyczek.
Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz związane z tym prawa użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w informacjach o polityce prywatności odnośnego serwisu społecznościowego.
Jeśli nie chcą Państwo, by dostawcy serwisów społecznościowych otrzymywali dane poprzez tę ofertę online i ewentualnie zapisywali bądź wykorzystywali je, nie należy używać odnośnych wtyczek.
Wtyczki FacebookaFacebook jest prowadzony pod adresem www.facebook.com przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, i pod adresem www.facebook.de przez firmę Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu znajduje się tutaj: http://developers.facebook.com/plugins; informacje na temat polityki prywatności Facebooka znajdują się tutaj: http://www.facebook.com/policy.php.
Wtyczki LinkedInLinkedIn zapewnia LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn”). Przegląd wtyczek LinkedIn i ich wygląd znajdziesz tutaj: https://developer.linkedin.com/plugins; informacje na temat ochrony danych znajdziesz w LinkedIn tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Wtyczki TwitteraTwitter jest prowadzony przez firmę Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Przegląd wtyczek Twittera i ich wyglądu znajduje się tutaj: https://twitter.com/about/resources/buttons; informacje na temat polityki prywatności Twittera znajdują się tutaj: https://twitter.com/privacy.
YouTubeTa oferta online używa platformy wideo YouTube, która jest prowadzona przez firmę YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo.
TGdy wyświetlą Państwo odpowiednią stronę naszej oferty, zintegrowany YouTube Player nawiązuje połączenie z serwisem YouTube, aby plik wideo lub audio mógł zostać przesłany i odtworzony. Również dane są przy tym przesyłane do serwisu YouTube jako podmiotu odpowiedzialnego. Nie jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych przez YouTube.
Więcej informacji o zakresie i celu gromadzenia danych, o dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez YouTube, o Państwa prawach i możliwych do wybrania opcjach ochrony danych znajduje się w informacji o polityce prywatności serwisu YouTube.
Zewnętrzne linkiNasza oferta online może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − niezwiązanych z nami dostawców. Po kliknięciu w link nie mamy już wpływu na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych (jak np. adres IP lub URL strony, na której znajduje się link) przesłanych podmiotowi trzeciemu wraz z kliknięciem w link, ponieważ postępowanie podmiotów trzecich oczywiście nie podlega naszej kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie.
BezpieczeństwoNasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy usługowe są zobowiązane do zachowania dyskrecji i do przestrzegania przepisów znajdujących zastosowanie ustaw o ochronie danych.
Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.
Prawa użytkownika:Mogą Państwo zażądać od nas - o ile spełnione są wymogi ustawowe - abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych.
Sprzeciw wobec przetwarzania danych:Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
Możliwość przenoszenia danych:Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.
Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego:Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii.
Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu:Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
Odwołanie zgody:Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona. Prawo złożenia zażalenia do organu nadzorczego: Mają Państwo prawo złożenia zażalenia do organu ochrony danych. Mogą Państwo zwrócić się w tym celu do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania bądź regionu lub do organu ochrony danych właściwego dla nas.Jest to:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl
Zmiana informacji o polityce prywatnościZastrzegamy sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to potrzebne z powodu rozwoju technicznego. W tych przypadkach dostosujemy odpowiednio nasze informacje o polityce prywatności. Proszę zatem mieć na uwadze aktualną wersję naszych informacji o polityce prywatności.
KontaktJeśli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, prosimy o kontakt pod adresem wskazanym w sekcji „Administrator”.
Aby dochodzić swoich praw, prosimy kliknąć w ten link:https://request.privacy-bosch.com/lang/pl-PL/.
W celu powiadomienia o incydentach związanych z ochroną danych osobowych należy skorzystać z poniższego linku:https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=pol.
W przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych zalecamy kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych:
Inspektor Ochrony Danych
Bezpieczeństwo informacji i ochrona prywatności (C/ISP) Robert Bosch GmbH
P.O. Box 30 02 20 70442 Stuttgart, GERMANY

lub na adres mailowy:DPO@bosch.com
Stan na: 01.07.2021